Betingelser og vilkår

YellowBox Lagerhotell

 1. Leieobjektet og leietaker
  1. Gjennom denne avtalen får leietaker rett til å oppbevare gods i lagerrom spesifisert i leieavtale/tilbud/vilkårene og/eller på faktura/annen dokumentasjon.
  2. Leie av lagerrom og selve oppbevaringen reguleres gjennom Husleieloven og skjer på vilkårene som fremgår av dette dokument, samt vist i tilbud/leieavtalen/vilkår. Alle avtaler er løpende frem til skriftlig oppsigelse finner sted.
  3. Leietaker aksepterer disse betingelser og vilkår ved å signere leieavtalen, bekrefte bestilling per mail eller på en nettside. Leietaker aksepterer at følgende bestemmelser i husleieloven fravikes jf.§§ 1-2, med de nærmere angitte paragrafer: §§ 1-6, 2-12 til 2-15, 3-2, 3-4, 3-5, 4-3, 5-1, 5-4 til 5-8, 8-4, 9-11, 10-2 og 10-4. For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.
  4. Juridisk enhet for leie av innendørs bod, er Norske Lagerhotell AS (996.161.811). Juridisk enhet for leie av container og tjenester er Norsk Lagerdrift AS (998.795.664). Begge deler går under merkenavnet YellowBox.
  5. Arealene som er målbare i hver enkelt utleieenhet kan variere fra det som står i kontrakten, da de bygger på tegningene fra leverandør av innredning. Ved inngåelse av denne avtalen aksepterer leietaker at avvik (større/mindre areal) kan forekomme, og at en ikke kan kreve leien justert.
  6. Avtalen løper normalt fra oppstartsdato kl. 06:00, og dato er angitt på første faktura. Avtalen vil alltid være en løpende avtale, og i det ligger det at avtalen alltid løper frem til den blir sagt opp skriftlig.
  7. Ved inngåelse av leieavtale skal leietaker oppgi fullt navn, bostedsadresse og postadresse (evt. forretningsadresse), telefonnummer, fødselsdato eller organisasjonsnummer.
  8. Dersom leietaker flytter må ny postadresse meldes skriftlig til utleier. Dette gjelder også ved bytte av mailadresse. Avvik fra dette anses som brudd på avtalen.
  9. Kunden aksepterer at utleier innhenter kredittopplysninger. Kunden kan bli avvist på bakgrunn av score og opplysninger som fremgår av kredittsjekk. Utleier forbeholder seg retten til å ta en ny kredittsjekk på et senere tidspunkt, om utleier mener det er nødvendig.
 1. Forsikring
  1. Leietaker er selv ansvarlig for å forsikre sine eiendeler ved lagring. Gods som oppbevares i leieobjektet er ikke omfattet av noen forsikringer som er tegnet av utleier, og utleier er ikke part i et skadeoppgjør der leietaker er rammet
  2. Leietaker som ikke har tegnet forsikring privat, kan gjøre det gjennom utleier dersom det gis adgang for det. Forsikringen betales da i henhold til avtalen som er inngått. Utleier er ikke part i et skadeoppgjør.
 1. Anvendelse av leieobjektet
  1. Leieobjektet må kun benyttes til oppbevaring av tørt gods. Det må ikke drives ervervsvirksomhet fra leieobjektet, og det må ikke oppbevares eksplosivt, brannfarlig eller på annen måte skadelig gods i leieobjektet. Maskiner skal tømmes for olje, bensin og andre væsker. Det må ikke oppbevares matvarer eller illeluktende gods i leieobjektet. Ingen dyr skal under noen omstendighet inn i lokalene. Brudd på dette punkt kan medføre oppsigelse med umiddelbar virkning, og vil medføre tap av innbetalt leie.
  2. Oppbevaring av gods skjer utelukkende for leietakers regning og risiko. Utleier er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap som leietaker måtte ha som følge av beskadigelse av det oppbevarte gods ved brann, tyveri, skadedyr, vannskade, hærverk eller annet. Se punkt vedrørende forsikring.
  3. Leietaker skal holde orden og behandle leieobjektet forsvarlig. Leietaker er ikke berettiget til å foreta endringer av leieobjektet, eller sette inn installasjoner i leieobjektet. Det er ikke lov å skru noe fast i vegger eller gulv. Hyller som settes inn, skal ikke på noen måte festes i innredningen/bygningen.
  4. Oppdager leietaker skade på husrommet, plikter leietaker straks å sende melding om det til utleier innen 24 timer. Leietakeren plikter å gjre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for utleieren som følge av skade.
  5. Leietaker er erstatningsansvarlig for direkte og indirekte skader på leieobjektet/tyverier fra eiendommen eller utleiers øvrige eiendom, som kan henføres til leietaker selv eller andre som leietaker har gitt adgang til leieobjektet.
  6. Røyking eller annen bruk av åpen ild er strengt forbudt på hele området, inne og ute. Overtredelse av dette forbudet kan medføre bortvisning og øyeblikkelig opphør av leieforholdet, og vil medføre tap av innbetalt leie.
  7. Det er i lokalene mange rom, og det utøves ingen garanti for at det ikke kommer noe fra en av nabobodene, selv om det ikke er innsyn. Dette gjelder flytende væsker som kan komme under innredningen, og det gjelder insekter som kan krype fra en bod til en annen.
  8. Utleier er berettiget til å bortvise leietaker fra området dersom denne utøver støyende adferd, psykisk eller fysisk vold, eller dersom denne på annen måte forulemper personer i området. Tilsvarende gjelder også andre personer som leietaker har gitt adgang til leieobjektet. En slik bortvisning medfører umiddelbar oppsigelse av avtalen.
  9. Leietaker som er representert av offentlig tildelt verge, NAV m.fl. har tilgang til lageret kun sammen med representant, så fremt ikke annet er skriftlig avtalt.
  10. Leietaker har ingen fremleierett eller avhendelsesrett av leieobjektet.
  11. Leietaker har ingen rett til å oppbevare tredjemanns gods i leieobjektet eller på annen måte la en tredjemann benytte leieobjektet, uten at utleier har gitt skriftlig samtykke. Manglende svar på en slik henvendelse er ikke å anse som samtykke.
  12. Utleier forutsetter at leietaker er eier av det oppbevarte gods, samt at de personer som har adgang til leieobjektet har leietakers tillatelse. Leietaker eller personer som leietaker har gitt tilgang til leieobjektet, skal alltid kunne fremvise gyldig legitimasjon eller på annen måte kunne dokumentere at de har adgang til leieobjektet.
  13. Om leietaker gir andre adgang, vil leietakers egen adgang bli slettet umiddelbart. Ny adgang vil kun bli gitt i følge med tømming, og det vil da være representant for utleier til stede. Tid medgått til tømming, vil bli fakturert time for time.
  14. Leieobjektet kan ikke brukes til salg, og en kan ikke ta inn egne kunder for å levere dem varer fra lokalene.
 1. Leiesum, betaling og regulering av leiesum
  1. Leiesummens størrelse fremkommer av tilsendt tilbud, på nettsiden eller i tilsendt informasjon.
  2. Betaling for leieobjektet foretas periodevis og skjer på forskudd. Hvor lang tid i forkant varierer, og skal kommer frem i tilbud, mail eller på nettsiden. Det vil også stå på hver faktura. Personen som signerer kontrakten/ godkjenner tilbudet/ gjennomfører bestillingen er ansvarlig for innbetalingene, og er juridisk knyttet til avtalen.
  3. Leie betales utelukkende i norske kroner (NOK), også ved betaling fra banker i utlandet. Dersom betaling gjennomføres i annen valuta kan kunden ilegges administrasjonsgebyr for manuell håndtering av betaling. Positiv differanse i valutakurs tilbakebetales ikke. Negativ differanse belastes kunden, i tillegg til administrasjonsgebyr. Eventuelle bankgebyrer ved innbetalinger belastes alltid kunden, også når det betales i norske kroner (NOK).
  4. Er det innbetalt leie, anses avtalen som startet og vilkårene i avtalen som oppfylt av begge parter. En kan da ikke lenger angre, selv om vilkårene for å angre ellers er fylt opp i punktet over. Innbetalt leie betales ikke tilbake, selv om kunden angrer etter innbetaling er funnet sted.
  5. Endringer (eksempelvis bytte av størrelse eller bod) fremkommer på faktura. Leiesummen betales forskuddsvis iht. tilsendt faktura. Ved forsinket betaling påløper gebyrer og forsinkelsesrenter.
  6. Faktura og all annen kommunikasjon skjer i utgangspunktet elektronisk. Det som etter loven kreves sendt per post, vil bli sendt til den oppgitte adresse og/eller folkeregistrert adresse.
  7. Om leietaker ikke har oppdatert utleier med ny adresse, epost eller telefon, er alle forsendelser fra utleier likevel å betrakte som mottatt av leietaker.
  8. Det er leietakers ansvar at faktura og annen kommunikasjon ikke stoppes av spam-filter eller annet som kan være til hinder for å motta faktura eller annen informasjon fra utleier.
  9. Avsluttes leieforholdet midt i en fakturert leieperiode, har ikke kunden krav på å få noe av den innbetalte summen refundert (om den er innbetalt eller er utestående/ikke betalt).
  10. Prisgaranti gjelder kun ved sammenligning av lagerhotell med samme standard og kvalitet, og i samme område. Leie basert på prisgaranti justeres uten forvarsel til Norske Lagerhotell AS sin ordinær pris på tilsvarende størrelse etter 12 måneder. Justeres leie på tilsvarende størrelse hos konkurrenten det ble sammenlignet med, endres leie gitt med prisgaranti tilsvarende. Dette kan gjøres i en periode opp til 24 måneder. Leie justeres ikke ned.
  11. Er det gitt rabatt grunnet bindingstid og avtalen blir sagt opp av leietaker før den avtalte tiden er passert, vil all rabatt gitt i perioden frem til oppsigelsen bli etterfakturert. Oppsigelsestiden er to (2) måneder ved brudd på avtaler med binding. En avtale som blir sagt opp i januar løper da ut mars måned.
  12. Leietakere kan bli bedt om å betale inn forskudd som garanti. Minste sum er 3000,- kroner og beløpet belastes på første faktura. Når leietaker har tømt leieobjektet, utleier har kontrollert, og alle innbetalinger i orden, tilbakebetales forskuddet til oppgitt konto.
  13. Leiesummen oppjusteres automatisk og uten forvarsel i h.t. konsumprisindeksen den 1. januar hvert år. Reguleringen beregnes ut fra den siste gjeldende månedlige leiesum. Leiesummen kan videre, med minimum en måneds skriftlig varsel fra utleier, oppjusteres til det som antas å være gjengs leie for tilsvarende objekter. Leietakere kan ikke kreve leiesummen justert.
  14. Er det uforutsette endringer i utgifter som er inkludert i leieprisen, kan leieprisen justeres ut over det som ellers faller inn under justering iht. konsumprisindeksen. Dette kan være endringer i lovverket (eks. at moms tillegges leie), avgiftsendringer som påvirker utleier, endringer på tjenester som ytes og annet som leveres som en del av leieprisen. Varsel om endring må sendes ut i forkant av faktura der endring fremkommer.
  15. Periodene som leies har to alternativer:
   1. Perioder på 4 uker per faktura. De løper fra leieforholdet starter, med 4 uker per periode.
   2. Periode som kalendermåneder. Start på valgfri dato, og videre i hele kalendermåneder.
  16. Reservasjoner kan gjøres gratis 14 dager frem i tid, fra dato for bestilling til oppstartsdato. Reservasjoner som ligger over 14 dager frem i tid, belastes som vanlig leie. Leieperioden starter opp 14 dager etter dato bestilling gjennomføres.
  17. Om leietaker ikke betaler på tiden og det sendes purring (14 dager etter forfall), så faller alle avtaler om rabatt bort. Videre fakturering vil skje helt uten rabatter.
  18. Om en kunde har mottatt purring tre (3) ganger, vil det bli krevd fakturagebyr på 69,- kroner i den videre leieperioden, uavhengig av måten det sendes faktura på (elektronisk/papir).
  19. Dersom leietaker ønsker oppstart og adgang på kort varsel kan betaling gjøres til Vipps + 1,75% gebyr til Vipps. Dette gjelder nye kunder, og eksisterende kunder som ikke har adgang grunnet utestående betaling.
  20. Dersom leietaker ønsker oppstart og/eller adgang utover normal kontortid belastes det følgende gebyr for Vakttelefon og Service: kroner 250,- på hverdager (etter kl. 16:00), og kroner 500,- helg/helligdag. Ved oppstart utover kontortid skal leie forskuddsbetales på Vipps før adgang.
  21. Hendelser som medfører merarbeid for utleier grunnet forhold som er forårsaket av leietaker, eller direkte påvirket av leietaker, blir fakturert for medgått tid og andre kostnader.
  22. Leietaker som inngår avtale om automatisk trekk frafaller herved retten til forhåndsvarsel før hver belastning etter Finansavtaleloven § 26, femte ledd.
  23. Om leietaker betaler inn en sum som ikke stemmer med beløpet på faktura, vil videre fakturering skje per mail. Efaktura og faktura på Vipps opphører frem til kunden selv melder ønske om en endring. Dette for å sikre at kunde åpner og leser fakturaen. Der fremkommer beløpet som skal betales.
  24. Summer på faktura avrundes til nærmeste hele krone, det vil si at sum rundes av opp og ned til nærmeste krone.
 1. Oppsigelse
  1. Leie løper frem til skriftlig oppsigelse finner sted. Innbetalte beløp refunderes ikke, heller ikke om det er innbetalt for en periode langt frem i tid.
  2. Leietaker må si opp avtalen på eget skjema på utleier sine nettsider, eller per epost (faktura@yellowbox.no). Fra oppsigelse er mottatt, løper avtalen ut neste periode. Det vil si at en avtale oppsagt når som helst i januar, løper ut februar. Det skal opplyses om fullt navn på leietaker, ordrenummer, adresse til lageret, bodnummer og dato for utflytting for at oppsigelsen skal være gyldig. Oppsigelse per telefon, SMS eller på annen måte er ikke gyldig.
  3. Dato der utleier oppdager at lås mangler og/eller at bod er tømt, anser utleier rommet som fraflyttet og avtalen som oppsagt av kunden fra denne dato. Utleier forbeholder seg da retten til å slette adgang og leie ut lageret til nye kunder. Dette gjelder også om kunden har betalt for en lenger periode enn datoen da utleier ser at låsen mangler og lagerplassen er tom.
  4. Er boden sagt opp i henhold til avtalen, men lås hindrer adkomst eller det er gods i lageret, løper leie videre til ny skriftlig oppsigelse finner sted, lås er fjernet og arealene er frigjort. Dette kan ikke påklages.
  5. Om oppsigelse finner sted grunnet leietakers brudd på avtalen, eksempelvis manglende innbetaling, kan utleier si opp leietaker med 14 dagers varsel. Dette gjelder alle typer brudd på avtalen.
  6. Ved avbestilling senest 7 dager før oppstart, gjøres dette vederlagsfritt. Senere avbestillinger anses som avtalebrudd og belastes med én månedsleie, basert på leieavtalens areal. Dette gjelder også avtaler inngått kort tid før oppstart. Beløpene beregnes da alltid uten rabatter, selv om det er gitt rabatter i tilbudet/avtalen. Etter avbestilling er mottatt, disponeres boden i sin helhet av utleier. Selv om vilkårene for oppsigelse ellers åpner for å ta betalt for en månedsleie i påfølgende måned, praktiseres ikke det ved oppsigelse før dato for oppstart.
  7. Om utleier/tredjepart har ytt tjenester i forbindelse med avtalen, kan utleier ta betalt for disse tjenestene når kunden angrer på leieavtalen. Dette gjelder bare i de tilfeller der det er ytt over 30 minutters arbeid, og/eller det er kjøpt inn noe knyttet til avtalen. Eksempelvis (men ikke begrenset til) innredninger som det tar tid å kjøpe/montere/demontere, som koster penger i innkjøp/tidsbruk, kan faktureres når kunden angrer etter å ha bekreftet tilbudet/avtalen.
  8. Utleier kan fritt si opp avtalen med to (2) måneders skriftlig varsel. Utflytting skal da skje innen dato oppgitt på oppsigelsen, eller innen 60 dager fra dato på brevet/ mailen.
  9. Leier kan ikke benytte seg av Husleieloven § 9.7. annet og tredje ledd.
  10. Leier kan ikke benytte seg av Husleieloven § 9.8. første og annet ledd.
  11. I de tilfeller der leietaker har sagt opp, men siden angrer seg, er det utleier som avgjør om avtalen kan starte opp og hvilke vilkår som da skal gjelde. Når avtalen er starter opp igjen, løper den som enhver annen leieavtale. Det innebærer at den må sies opp på lik linje med alle andre avtaler, selv når ønsket er å forlenge for en kortere periode.
 1. Fraflytting og tømming av leieobjektet
  1. Leietaker forplikter seg til å tømme leieobjektet senest kl. 12:00 siste dag i leieperioden, og adgang til lokalene slettes på dette tidspunkt. Leieobjektet skal avleveres ulåst/tilgjengelig for utleier.
  2. Om leieobjektet ikke er fraflyttet og tilgjengelig innen det avtalte tidspunkt, skal leietaker svare leie for hele leieperioder frem til utleier kan overta leieobjektet.
  3. Dersom de leide arealer ikke er tømt til dato for normal oppsigelse og forhindrer ny kunde å flytte inn på avtalt dato, vil eksisterende kunde måtte dekke ekstra kostnader dette medfører utleier og ny kunde. Dette gjelder uavhengig av årsak.
  4. Alt gjenværende gods er å anse som etterlatt løsøre etter Husleieloven § 10-4. Om leietaker ikke selv tømmer sine arealer, kan utleier stå for tømming av arealene. Kostnader til fjerning av gods er 2500,- per kvadratmeter. Utleier avgjør om dette kastes, selges etter gis bort til andre. Merk at dokumenter, papirer og tilsvarende ikke vil bli gjennomgått og/eller makulert.
  5. Leieobjektet skal tilbakeleveres i samme stand som ved inngåelsen av leieavtalen. Dersom leieobjektet ved fraflytting ikke er i den stand som angitt i avtalen her, er utleier berettiget til å utføre de nødvendige utbedringer for leietakers regning. Leietaker skal i disse tilfeller også betale leie i det tidsrom hvor utbedring pågår, på samme vilkår som vanlig leie betales.
 1. Adgang og tilsyn med leieobjektet
  1. Leietaker har ved inngåelsen av nærværende avtale fått adgang til området og leieobjektet. Dersom leietaker mistenker at uvedkommende kan ha fått tilgang til nøkler/koder/annet, skal dette straks meddeles utleier skriftlig.
  2. Dersom leietaker ønsker at flere personer skal ha adgang til området/boden, er leietaker fullt ut ansvarlig for disse personers handlinger. Dette gjelder også når leietaker selv ikke er til stede.
  3. Det er leietakers ansvar å låse leieobjektet med hengelås. Hengelås tildeles ved oppstart.
  4. Utleier er berettiget til å skaffe seg tilgang til leieobjektet når forholdene krever det, herunder dersom det oppstår fare for skader eller lekkasje. Utleier skal så vidt det er mulig varsle leietaker om at tilgang til leieobjektet er påkrevd.
  5. Om utleier har mistanke om at det i boden oppbevares noe som det ikke er tillatt å lagre, har utleier rett til å umiddelbart ta seg inn i leietakers lager. Om politi ønsker adgang til en leietakers bod, vil de alltid få det på stedet. Leietaker varsles i ettertid.
  6. Utleier skal gi leietaker skriftlig varsel dersom utleier trenger tilgang til leieobjektet i forbindelse med ettersyn, reparasjon, vedlikehold m.m. Dersom leietaker ikke etterkommer utleiers ønske om tilgang til leieobjektet i denne forbindelse, har utleier likevel rett til å skaffe seg tilgang til leieobjektet for leietakers regning.
  7. Ved utestående betaling og oppsigelse av avtalen, har utleier rett til å ta seg inn i boden for å se om boden er forlatt (og samtidig vurdere de eventuelle verdiene av innholdet) samme dag som varsel om utkastelse blir sendt. Utleier er også berettiget tilgang for tømming av bod etter endt leieforhold.
 1. Leietakers mislighold
  1. Dersom betaling er forsinket med mer enn 2 dager, kan utleier hindre leietaker adgang til leieobjektet. Like fullt har utleier etter 14 dager rett til, å si opp avtalen.
  2. Lager kan bli avlåst ved manglende betaling. Leietaker plikter å opplyse utleier når betaling har funnet sted. Fra leietaker informerer utleier, og utleier ser at penger er på konto, kan det gå opp til fem fulle virkedager før leietaker får tilgang til sitt lager. Leietaker dekker faktiske kostnader til dette.
  3. Om leietaker tar seg til rette i en bod som ikke er nevnt i noen avtale, belastes leietaker en månedsleie for det arealet som står i avtalen i tillegg til det ekstra arealet som leietaker har benyttet seg av. Leietaker er i tillegg pliktet til å flytte godset til avtalt lager umiddelbart. Er lokalet ikke ledig etter 24 timer vil utleier tømme lokalet for leietakers regning.
  4. Så lenge det er grunn til å tro at det er gods i det leide arealet, kan det faktureres leie, det er ingen øvre grense. Når saken er ferdig og utleid areal i sin helhet er gjort tilgjengelige for utleier gjøres en avregning.
  5. Dersom leieavtalen sies opp av utleier, er leietaker forpliktet til å svare for leie frem til han/hun har fjernet alt det oppbevarte godset fra leieobjektet, ryddet og rengjort leieobjektet, samt avlevert leieobjektet i ulåst stand til utleier. Selv om leietaker ikke har adgang etter frist for tømming, plikter leietaker å svare for leie frem til partene er enige. Utleier skal være til stede ved tømming etter frist.
  6. Utleier forbeholder seg retten til å kaste etterlatt løsøre som vi antar ikke har en høy verdi. Om leietaker mener noe har en høy verdi, må leietaker skriftlig informere utleier senest 14 dager etter oppsigelse.
  7. Alle kostnader i forbindelse med tømming av bod vil i sin helhet bli belastet kunden. Pris er 2.500,- per kvadratmeter som disponeres, og det inkluderer timer som går med til arbeider som må utføres i den anledning.
  8. Ved oppsigelse fra utleier plikter leietaker å betale for perioden frem til tømming er ferdig utført og boden er i samme stand som ved oppstart av leieavtalen og igjen disponibel for utleie.
  9. Leietakers eiendeler kan i gitte tilfeller oppbevares i midlertidig lager i maksimalt tre (3) måneder. Midlertidig lagerplass velges etter kapasitet og kan ha vesentlig lavere standard.
  10. Leietaker kan ikke holde tilbake leie, kreve motregning eller deponere omtvistet leie. Renter og andre mindre summer tilbakebetales ikke.
  11. Alle saker kan gå for retten og/eller bli sendt til Namsmannen, uavhengig av beløp. Sakene kjøres helt til de er avgjort, og eventuelle betalinger har funnet sted.
  12. Om en må sende en sak til Forliksråd, Namsmann ellerTingretten, kan rettsgebyret forhåndsfaktureres samtidig med at saken først sendes inn.
  13. Tid som går med til å møte i Forliksrådet, Namsmann, Tingretten eller andre steder på grunn av misligholdt betaling/ andre årsaker vil bli fakturert per time medgått tid. Tiden regnes fra kontoret forlates og til en er tilbake på kontoret, med maks 12 timer per dag. Alle dokumenterte reiseutgifter vil også faktureres kunde i alle slike tilfeller.
 1. Øvrige bestemmelser
  1. Det er forbudt å fjerne transportvogner eller annet utstyr fra området, selv for kortere perioder.
  2. Leietaker er forpliktet til å dekke omkostninger som følge av uriktig kodeangivelse eller annen falsk alarm på området. Leietaker er også ansvarlig for direkte og indirekte skader han påfører eiendommen eller annet utstyr som befinner seg på området og som tilhører utleier eller tredjemann.
  3. Parkeringsplasser skal ikke benyttes over natten. Maks 12 timers parkering.
  4. Vasking av boder og fellesarealer skjer normalt etter 12:00 siste dag i måneden. Faller ikke denne datoen på en arbeidsdag, må leietaker akseptere at utvask ikke finner sted før første normale arbeidsdag. Leier kan i slike tilfeller få disponere rommet før det blir klargjort, men ikke kreve avslag i leie grunnet manglende renhold, manglende hengelås eller for sen overtakelse. Ved forsinkelse dekkes kun innbetalt leie, og ikke andre kostnader leier måtte ha.
  5. Engelskspråklige kunder forplikter seg til å oppsøke hjelp til å forstå norskspråklig avtale. I de tilfeller der vilkårene foreligger på engelsk, vil alltid den norske versjonen gå foran ved uklarheter.
  6. Priser på tjenester fra tredjepart oppgis på forespørsel.
  7. Alle tjenester og ytelser kan faktureres fra tredjepart/annet selskap direkte.
  8. Om en kunde er direkte eller indirekte årsak til at vi må anmelde et forhold faktureres det 10.000,- kroner for dette. Dette gjelder også når en tar seg inn i lokalet etter at utleier har slettet adgang.
  9. Utleier tar forbehold for force majure, og regnes som enhver hindring som utleier ikke med rimelighet kan overvinne eller at oppfyllelse av leieavtalen vil medføre så stor ulempe eller kostnad for utleier at det står i vesentlig misforhold til leietakerens interesse i oppfyllelse av avtalen. Utleier kan ikke gjøres ansvarlig for direkte eller indirekte produksjonstap, eller for skade på personer, gods eller for skader som leiegjenstanden eller bruken av den har voldt på person eller annet konsekvenstap, eller skade av noen art, uansett årsak. Utleier har ikke plikt til å stille til rådighet for leietaker andre lokaler, verken før, under eller etter ombygging/gjenoppføring av leieobjektet. Utleier kan heller ikke på annen måte stilles til ansvar, og har heller ingen plikter i slike tilfeller.
  10. Avbrudd som ikke er vesentlige, i forsynings av vann, strøm, air-condition, stengt adkomst etc., plikter leietaker å tåle uten erstatning eller avslag i leien.
  11. Tvister som oppstår skal avgjøres av de alminnelige domstoler ved Selskapets verneting.
  12. Selskapet kan endre avtalevilkårene med to måneders varsel. Endringer som kun gjelder formuleringer eller tydeliggjøring av eksisterende vilkår varsles ikke. Andre endringer (eksempelvis priser) varsles kunden. Dersom leietaker ønsker å si opp sin avtale med bakgrunn i endrede vilkår gjøres dette uten ekstra kostnad.
  13. Utleier kan overdra leieavtalen til et annet selskap, eksempelvis ved oppkjøp. Selskapene har ingen opplysningsplikt til leietaker, all den tid vilkårene ellers er like.
  14. Kampanjetilbud kan ikke kombineres med andre faste rabatter (eks. lang bindingstid), med mindre det er er avtalt skriftlig. Vilkåret for å få kampanjepris og/eller fast fordelsrabatt er at en ikke har vært kunde siste 28 dager før kampanjen startet eller fordelen ble benyttet sist. Alle andre rabatter skal avtales skriftlig.